پوشش چینی؛ این کاربرد روکش های ساخته شده از مواد چینی بر روی دندان ها است.
این دندانهای چینی که با توجه به ساختار و رنگ دندانهای خود بیمار تهیه شده اند ، بسیار با کیفیت و قابل اعتماد هستند.

مراحل پوشش چینی چیست؟

1. دندان ها نازک می شوند تا پوشش چینی ساخته شده به راحتی جا بیفتد.
2. پس از نازک شدن ، اندازه دندان ها گرفته می شود. این روند یک گام بسیار مهم و طلبکارانه است.
3- پس از ارسال اندازه گیری های انجام شده به آزمایشگاه ، تولید ظروف چینی آغاز می شود.
این روند معمولاً یک و نیم تا دو هفته طول می کشد.
4- می توان پوشش های موقت به بیمار داد تا قبل از آمدن روکش های چینی دائمی باعث ناراحتی و آسیب دندان های بریده نشده نشود.
5- روکش های پرسلن پس از رسیدن به پزشک با چسب مخصوص چسبانده می شوند.

Open chat
Merhaba!